INFORMACJA dotycząca RODO i ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie i w trybie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych za pomocą poczty elektronicznej wysłanych na adres: kancelaria@grodzickanotariusz.pl, jest Kancelaria Notarialna Magdalena Grodzicka Notariusz z siedzibą w Oleśnicy, adres: 56-400 Oleśnica, ul. Sejmowa nr 14 lok. 2, dalej zwana Kancelarią,
2) przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię na podstawie art. 6 ust 1 RODO, na potrzeby i w celu udzielenia przez Kancelarię odpowiedzi na zadane za pomocą tej poczty elektronicznej pytania, a w przypadku zlecenia Kancelarii dokonanie czynności notarialnej na potrzeby i w celu jej wykonania, a także w celu udzielania przez Kancelarię niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, jak również wykonania przez Kancelarię czynności związanych z czynnościami notarialnymi, takich jak: wydawanie wypisów i odpisów aktów, wystawianie faktur, sporządzanie kopi wierzytelnych przekazanych dokumentów, itp.,
3) przekazane dane osobowe będą przez Kancelarię przekazywane podmiotom, którym Kancelaria jest zobowiązana przekazywać dokumenty i informacje, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak: urzędy skarbowe, gminy, starostwa powiatowe, sądy, podmioty, którym przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu, itp.,
4) przekazane dane osobowe mogą być przez Kancelarię powierzone podmiotom trzecim świadczącym usługi na rzecz Kancelarii, np. w związku z obsługą systemów informatycznych lub świadczeniem oprogramowania w postaci usługi, świadczeniem usług księgowych, itp.,
5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez okres niezbędny do wykonania czynności określonych w pkt 1 tej Informacji oraz przewidziany obowiązującymi przepisami prawa,
6) osobom fizycznym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ich przenoszenia, z wyłączeniem przypadków kiedy Kancelaria na mocy obowiązujących przepisów prawa jest zobowiązana do ich przekazania,
7) osobom fizycznym przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy RODO,
8) przekazanie za pomocą poczty elektronicznej danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wykonania przez Kancelarię czynności określonych w pkt 1 tej informacji, prowadzenia korespondencji, udzielenia przez Kancelarię informacji, wykonania przez Kancelarię zleconej czynności notarialnej oraz czynności z nią związanych,
9) dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
Mając powyższe na uwadze, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię moich danych osobowych zgodnie z przepisami RODO, w celu wykonywania przez Kancelarię czynności określonych powyższej Informacji.
Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie,z których niekóre mogą już być zapisane w folderze przelądarki. Więcej inforamcji na ten temat znajdziesz w